Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

 ประวัติความเป็นมา
                        ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21 มีนาคม 2528 เดิมสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากนั้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546  ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง มีการถ่ายโอนมาสังกัด กองสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และในวันที่ 10 มิถุนายน 2548  กรุงเทพมหานครได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายในกรุงเทพมหานครในส่วนของสำนักสวัสดิการสังคม เป็นผลให้ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ได้เปลี่ยนชื่อและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สังกัด สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้ง
                       ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ตั้งอยู่เลขที่ 4641 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 8662  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
                        ทั้งนี้ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง มีหน่วยงานย่อย คือ หน่วยบริการทางสังคมห้วยขวาง  ตั้งอยู่บริเวณอาคารแฟลต 2  เคหะชุมชนห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
                       การดำเนินงานศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการ ดังนี้
                       1. เพื่อเป็นการขยายบริการด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุอย่างกว้างขวาง และประชากรสูงอายุได้รับบริการอย่างทั่วถึง
                       2. เพื่อเป็นการให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น บริการด้านการแพทย์ สุขภาพอนามัย การสังคมสงเคราะห์ การให้คำปรึกษา นันทนาการ ฯลฯ
                       3. เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์  เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้วยการระดมความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
                       4. เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ ความสามารถในสาขาต่างๆ เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าและยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุมากขึ้น
                        5. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุรวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
                       6. เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู พลัดหลง ฯลฯ โดยการรับผู้สูงอายุเข้าพักในบ้านพักฉุกเฉิน และดำเนินการตามกระบวนการทางด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา
การดำเนินงานการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมผู้สูงอายุ
                       การจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สังกัด สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่จัดสวัสดิการและให้บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ
                       1. การให้บริการแก่ผู้สูงอายุทั่วไป เป็นการบริการทางสังคมเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยศูนย์ฯจะจัดกิจกรรมในวัน เวลาราชการ ให้บริการแบบไป-กลับ  ซึ่งผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์ฯ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ปัจจุบันมีสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนประมาณ 850 คน มาใช้บริการวันละประมาณ 120 คน)
                       2. การให้บริการผู้สูงอายุบ้านพักฉุกเฉิน เป็นบริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุชาย – หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป  ในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ไม่มีที่พักอาศัย ขาดคนเลี้ยงดู พลัดหลง เร่ร่อน หรือถูกนำส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ฯลฯ เพื่อติดตามหาญาติ หรือส่งต่อในสถานสงเคราะห์คนชรา  หากไม่มีญาติ ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการด้านปัจจัยสี่ การพยาบาล สุขภาพอนามัย กายภาพบำบัด รวมทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุภายนอกที่มาใช้บริการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้บริการแต่อย่างใด พักอาศัยชั่วคราวได้ครั้งละ 15 วัน และอยู่ภายใต้ระเบียบการเข้าพักอาศัยของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งสามารถรับผู้สูงอายุได้วันละ 30 คน

ตารางการจัดกิจกรรมศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง
 
วัน กิจกรรม/เวลา
วันจันทร์


 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

เวลา 09.00 - 12.00 น.
 
 


เวลา 13.00 - 16.00 น.                   
- กิจกรรมกายภาพบำบัด
- กิจกรรมเปตอง
- กิจกรรมสวดมนต์
- ออกกำลังกาย
- กิจกรรมเข้าจังหวะ
- กิจกรรมไทเก็ก (24 ท่า)
- เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)
- กิจกรรมลีลาศ
วันอังคาร 
เวลา 09.00 - 16.00 น.


เวลา 09.00 - 12.00 น.


 
เวลา 13.00 - 16.00 น.       
            
- กิจกรรมธาราบำบัด
- กิจกรรมดนตรีไทย
- กิจกรรมเปตอง
- กิจกรรมสวดมนต์
- ออกกำลังกาย
- กิจกรรมเข้าจังหวะ
- เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)
- กิจกรรมรำไทย
- กิจกรรมฝึกอาชีพ
วันพุธ

 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

เวลา 09.00 - 12.00 น.
 

 
เวลา 13.00 - 16.00 น.                   
- กิจกรรมกายภาพบำบัด
- กิจกรรมเปตอง
- กิจกรรมสวดมนต์
- ออกกำลังกาย
- กิจกรรมเข้าจังหวะ
- เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)
- กิจกรรมร้องเพลง
วันพฤหัสบดี


 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

เวลา 09.00 - 12.00 น.
 


 
เวลา 13.00 - 16.00 น.                   
- กิจกรรมธาราบำบัด
- กิจกรรมเปตอง

- กิจกรรมสวดมนต์
- ออกกำลังกาย
- กิจกรรมเข้าจังหวะ
- กิจกรรมไทเก็ก (24 ท่า)

- เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)
- กิจกรรมลีลาศ
วันศุกร์


 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

เวลา 09.00 - 12.00 น.
 

 
เวลา 13.00 - 16.00 น.                   
- กิจกรรมกายภาพบำบัด
- กิจกรรมเปตอง
- กิจกรรมสวดมนต์
- ออกกำลังกาย
- กิจกรรมเข้าจังหวะ
- เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)
- กิจกรรมร้องเพลง
 
หมายเหตุ    วันหยุดราชการ และวันหยุดนกขัตฤกษ์ งดให้บริการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
                     1. ใบสมัคร          2. สำเนาบัตรประชาชน          3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ไม่เกิน 1 ปี   
Download ใบสมัคร
ปรับปรุงล่าสุด 14 มกราคม 2562