Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

พระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร

1. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
    คลิกดูที่นี่
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
    คลิกดูที่นี่
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
    คลิกดูที่นี่
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
    คลิกดูที่นี่
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557
    คลิกดูที่นี่
6. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
    คลิกดูที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด มกราคม 2562