Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลการเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น ให้กับประชาชนทั่วไป โดยในปีงบประมาณ 2561  เปิดสอนมากกว่า 90 วิชาชีพ ผลการดำเนินงาน จำแนกตามภาคการศึกษา  ได้ดังนี้
ภาคเรียนที่ 2/2560 (ระหว่าง 1 กันยายน - 3 ธันวาคม 2560)
มีผู้สมัคร 7,087 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 5,090 คน และมีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 3,734 คน
ภาคเรียนที่ 3/2560 (ระหว่าง 22 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
มีผู้สมัคร 5,629 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา 4,111 คน มีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 3,042คน
ภาคเรียนที่ 1/2561 (ระหว่าง 15 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม 2561)
มีผู้สมัคร 6,673 คนมีผู้สำเร็จการศึกษา 4,942 คน  มีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม 3,201 คน
 
ยอดรวมผู้สมัครเรียนทั้งสิ้น จำนวน 19,389 คน  มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 14,143 คนและมีผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม จำนวน 9,977 คน คิดเป็นร้อยละ 70.54

ปรับปรุงล่าสุด 14 มกราคม 2562