Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายชื่อองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายชื่อมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
รายชื่อองค์กรภาคประชาชนที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 จำนวน 12 องค์กร
คลิกดูที่นี่

รายชื่อองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และกำหนดการยื่นคำขอรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชน
เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จำนวน 351 องค์กร
คลิกดูที่นี่