Main Menu
BANGKOK PORTAL


รายงานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560