Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสำนักพัฒนาสังคม

สํานักพัฒนาสังคมขอเชิญร่วมงาน OPEN FARM @ สํานักพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๑
สํานักพัฒนาสังคมขอเชิญร่วมงาน OPEN FARM @ สํานักพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๑
นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สํานักพัฒนาสังคม กําหนดจัดงาน OPEN FARM @ สํานักพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดศูนย์ศึกษาและส่งเสริม การเกษตร (ศูนย์เกษตรในเมือง ทั้ง ๕ ศูนย์ ของสํานักพัฒนาสังคม) ให้บุคคลภายนอก ข้าราชการ ลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการ สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการทําการเกษตร แบบต่างๆ ของศูนย์เกษตรในเมืองของสํานักพัฒนาสังคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ เกษตรในเมือง ของสํานักพัฒนาสังคม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสสร้างอาชีพการเกษตรที่หลากหลาย ให้แก่ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ภายในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร กับเจ้าหน้าที่เกษตรของสํานักพัฒนาสังคม การฝึกอาชีพและฝึกอาชีพเกษตรทําเงิน เช่น เพาะเห็ด ชิล ชิล สวนครัวแนวตั้ง สวนจิ๋วในแก้วใส สวนถาดคนเมือง รวยด้วยถั่วงอก พืช.ตีลังกา ไส้เดือนเลี้ยงง่าย รายได้เสริม ปุ๋ยหมักแบบง่าย เป็นต้น การจําหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรและของดีของอร่อย กทม. พลาดไม่ได้กับ Land mark จุดถ่ายรูปที่สวยงามน่าประทับใจ ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ในวันที่ ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สํานักพัฒนาสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม กองส่งเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาสังคม โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๕๔๙๙ และ ๐ ๒๒๔๗ ๕๕๕๐ ในวัน และเวลาราชการ