Main Menu
BANGKOK PORTAL


สายงานคอมพิวเตอร์

ผลงาน นางสาวสุภารัตน์ ตั๊งสมบุญ
ผลงานทางวิชาการของนางสาวสุภารัตน์ ตั๊งสมบุญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ กยบ.13)กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
>>>ดาวน์โหลด<<<