Main Menu
BANGKOK PORTAL


สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลงานนางสาวณัฐสุดา เวียงอำพล
ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ ราย นางสาวณัฐสุดา  เวียงอำพล (ตำแหน่งเลขที่ กยภ.๖)กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ กองยุทธศาสตร์สาธารณุปโภคพื้นฐาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000052/2018/Natsuda.pdf