Main Menu
BANGKOK PORTAL


สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลงาน นายจักร์กฤช โทธานี
ผลงานวิชาการของนายจักร์กฤช  โทธานี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ กบพ. 24) ฝ่ายบริการ 1 กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งผ่านการประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับชำนาญการ 
>>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<<<