Main Menu
BANGKOK PORTAL


ระบบการประเมินการจัดการสาธารณะ ของ กทม.

ระะบบการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ กทม.

แบบ กทม.1 แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
 
แบบ กทม.2-1 แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ