Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027377464)
 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027377464)

เอกสารแนบ