Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการปรับปรุงเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027326630)
 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการปรับปรุงเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027326630)

เอกสารแนบ