Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

 
นายชลวิทย์  เชื้อหอม
เลขานุการสำนัก

 
สำนักงานเลขานุการ :  

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคล งานการคลัง งานเงินและบัญชี การงบประมาณ  การพัสดุ  งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานนิติกรรมและสัญญา งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, เสื้อผ้า, รูปถ่าย, ทำท่าทาง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
น.ส. สุภาภรณ์  ธีระจันทร์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

 
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ :  

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย   เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนและบริหารราชการ การประสานและบูรณาการนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  การดำเนินการเพื่อให้มีการนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในระดับสำนักและสำนักงานเขตและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


 

อำนาจหน้าที่
1. สำนักงานเลขานุการ
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคล งานการคลัง งานเงินและบัญชี การงบประมาณ  การพัสดุ  งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานนิติกรรมและสัญญา งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย   เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ    และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  รวบรวม วิเคราะห์   และพัฒนาฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนและบริหารราชการ การประสานและบูรณาการนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  การดำเนินการเพื่อให้มีการนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในระดับสำนักและสำนักงานเขตและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ   การเงิน และการคลัง ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต การดำเนินการเกี่ยวกับการรับถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยการเป็นศูนย์กลางในการรับถ่ายโอน เป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานคร หรือเลขานุการในการประชุม ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5. กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยเพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเกี่ยวกับการโยธา การระบายน้ำ การผังเมือง  การจราจรและขนส่ง  ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  และติดตามผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

6. กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย   เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของ สำนักและสำนักงานเขตและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

7. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตลอดจนการขยายขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห และออกแบบระบบงาน พิจารณากำหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ การกำหนดมาตรฐานข้อมูล รหัสมาตรฐาน มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล และความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล การพัฒนาระบบโปรแกรม การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม การบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์  การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

8. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในด้านการนำระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายมาใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร  ควบคุมดูแล กำหนดแนวทางในการดูแลรักษา ระบบการให้บริการกับทุกหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานกับระบบงาน การวางแผนและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละระบบ  การบริหารงานบันทึกข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ  รวมทั้งการประมวลผลข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


9. กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการและสนับสนุนการมีการใช้ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และครือข่ายการสื่อสาร พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดจนโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่ใช้งานของสำนักและสำนักงานเขต รวมทั้งให้บริการผลิตสื่อนำเสนอในทุกรูปแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้บริหาร์และทุกหน่วยงานของ กทม. และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

10. กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและกำหนดแผนการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบเครือข่ายการวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนา เพื่อการบริหารและการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในระบบเครือข่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 


นายชลวิทย์  เชื้อหอม
เลขานุการสำนัก

 

สำนักงานเลขานุการ :  


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคล งานการคลัง งานเงินและบัญชี การงบประมาณ  การพัสดุ  งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานนิติกรรมและสัญญา งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, เสื้อผ้า, รูปถ่าย, ทำท่าทาง

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
น.ส. สุภาภรณ์  ธีระจันทร์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

 
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ :  

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย   เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนและบริหารราชการ การประสานและบูรณาการนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  การดำเนินการเพื่อให้มีการนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในระดับสำนักและสำนักงานเขตและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, รูปถ่าย, ทำท่าทาง, ผู้ชาย

คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
น.ส. นภา  ชมไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
การเงิน และการคลัง
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง : 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ   การเงิน และการคลัง ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต การดำเนินการเกี่ยวกับการรับถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยการเป็นศูนย์กลางในการรับถ่ายโอน เป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานคร หรือเลขานุการในการประชุม ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง