Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติกรุงเทพมหานคร

สถิติกรุงเทพมหานคร 2562 / (E-book)
สถิติกรุงเทพมหานคร 2561
สถิติกรุงเทพมหานคร 2560

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559 (THAI)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2558 (THAI)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2558 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2557 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2557 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2556 (THAI)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2556 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2555 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2555 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2554 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2554 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2553 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2553 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2552 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2552 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2551 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2551 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2550 (THAI)