Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติกรุงเทพมหานคร

สถิติกรุงเทพมหานคร 2563 / E-book / PDF
สถิติกรุงเทพมหานคร 2562 / E-book / PDF
สถิติกรุงเทพมหานคร 2561
สถิติกรุงเทพมหานคร 2560
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559 (THAI)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2558 (THAI)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2558 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2557 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2557 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2556 (THAI)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2556 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2555 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2555 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2554 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2554 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2553 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2553 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2552 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2552 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2551 (THAI)

หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2551 (ENG)
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2550 (THAI)