Main Menu
BANGKOK PORTAL


ระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร1

ชื่อะรบบ หน่วยงานเจ้าของระบบ ภารกิจด้านเสริมสร้าทักษะและความรู้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในงานบริการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว การให้บริการแหล่งความรู้
ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ศุนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ BMA Media สำนักการศึกษา การให้บริการแหล่งความรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ระบบมาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR Online สำนักการศึกษา การบริหารการศึกษา
เว็บบริการข่าวสาร ประกาศของสำนักการศึกษา สำนักการศึกษา การบริหารการศึกษา
ระบบห้องสมุดวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ สำนักพัฒนาสังคม การให้บริการแหล่งความรู้
ระบบ MOODLE ของแพทยศาสตร์ศึกษา สำนักการแพทย์ การให้บริการแหล่งความรู้
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแพทยศสาตร์ศึกษา สำนักการแพทย์ การบริหารการศึกษา,การให้บริการแหล่งความรู้
ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับโตรงการวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) ศบฉ สำนักการแพทย์ การบริหารการศึกษา,การให้บริการแหล่งความรู้