Main Menu
BANGKOK PORTAL


ตัวชี้วัดเจรจาตกลงฯ ของ สยป.

 1. ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต

  ดาวโหลดเอกสาร (Update 03/03/2563)
 2. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

  ดาวโหลดเอกสาร (Update 03/03/2563)
 3. ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ

  ดาวโหลดเอกสาร (Update 03/03/2563)
 4. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานฯ

  ดาวโหลดเอกสาร (Update 03/03/2563)
 5. ร้อยละของงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลลดลง

  ดาวโหลดเอกสาร (Update 03/03/2563)