Main Menu
BANGKOK PORTAL


การประชุมแนวดิ่งเจ้าหน้าที่ด้าน IT

การประชุมเชิงวิชาการของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(การประชุมแนวดิ่ง)

 
เอกสารประกอบการประชุม  
ระเบียบวาระการประชุม 2.1
​ระเบียบวาระการประชุม 2.2
​ระเบียบวาระการประชุม 2.3
​ระเบียบวาระการประชุม 2.4
 
ระเบียบวาระการประชุม 2.5  
       - (ร่าง )ปฏิทินการพิจารณาบอร์ดดิจิทัล  
       - Visio-swingrainระบบคกก.ดิจิทัล  
       - การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณา (กท 0510_177 ลว. 240162)  
       - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดหาระบบ (ใหม่) (กท 0510_737 ลว. 240461)  
       - เอกสารประกอบการพิจารณา  
​ระเบียบวาระการประชุม 3  

QR CODE LINE GROUP แนวดิ่งไอที