Main Menu
BANGKOK PORTAL


การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร

“ อาวุโสโก้เก๋า”

กรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานมหกรรมผู้สูงอายุ ในวันที่ 23-34 พ.ย.62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงขอเชิญผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าว รวมถึงเข้ารับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครแบบครบวงจร อาทิ ตรวจสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพการเงิน ร่วมสนุกกับกิจกรรมนันทนาการหลากหลายรูปแบบ อาทิ รวมหมู่ Exercise Workshop ชมการแสดงจากผู้อาวุโสเพื่อผู้อาวุโส เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุและภูมิปัญญาไทยของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : “Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋า”