Main Menu
BANGKOK PORTAL


การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร

พิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร