Main Menu
BANGKOK PORTAL


ผลการประเมินเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามกรอบการประเมินระยะ 3 ปี(ปี2561-2563)

เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามกรอบการประเมินระยะ 3 ปี(ปี2561-2563)

รายงานผลการประเมินเกณฑ์ชี้วัดปี 2561 (ข้อมูลจาก สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนปี 2561 (ข้อมูลจาก สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น)


สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดของ กทม.ปี 2561 (ข้อมูลจาก สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น)