Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
02/03/2015 หลักสูตร “ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2556 ณ สาธารณรัฐตุรกีและสาธารณรัฐเช็ก ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2556 ณ สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐเชก ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2556 ณ สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐเช็ก ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2556 ณ สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐเช็ก ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2556 ณ สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐเช็ก ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐเช็ก ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 ณ สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐเช็ก ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2556 ณ สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐเช็ก ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ของสมาชิกสภาเขต ระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม 2556 ณ สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐเช็ก ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการ” ของสมาชิกสภาเขต ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 2555 ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการ” ของผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ สาธารณรัฐเกาหลี 2555 ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีสำหรับผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” ระหว่างวันที่ 6 - 11 มีนาคม 2554 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร“การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีสำหรับสมาชิกสภาเขต” ระหว่างวันที่ 5 – 12 มีนาคม 2554 ณ สาธารณรัฐอิตาลี สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีสำหรับผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2554 ณ สาธารณรัฐประชาชนจ... ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีสำหรับสมาชิกสภาเขต” ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2554 ณ สาธารณรัฐอิตาลี สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธ์สาธาร... ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีสำหรับผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” ระหว่างวันที่ 20 - 25 กุภาพันธ์ 2554 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีสำหรับสมาชิกสภาเขต” ระหว่างวันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สาธารณรัฐอิตาลี สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเย... ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีสำหรับสมาชิกสภาเขต” ระหว่างวันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สาธารณรัฐอิตาลี สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเย... ดาวน์โหลด
02/03/2015 หลักสูตร “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีสำหรับสมาชิกสภาเขต” ระหว่างวันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สาธารณรัฐอิตาลี สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเย... ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 2