Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

หนังสือมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดความรู้ในหน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม
1. หนังสือมอบหมายงาน