Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559)
1 ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ   ประธานสภากรุงเทพมหานคร
2 นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง
3 นายนิรันดร์  ประดิษฐกุล   รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง
4 พลเอก โกญจนาท  จุณณะภาต  
5 พลเอก คนินทร วงศาโรจน์  
6 นายคำรณ  โกมลศุภกิจ  
7 นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  
8 นายชยาวุธ  ศิริยุทธ์วัฒนา  
9 นายเชนทร์  วิพัฒน์บวรวงศ์  
10 พลโท โชติภณ จันทร์อยู่  
11 นางสาวดวงพร  รุจิเรข  
12 นายธวัชชัย ฟักอังกูร  
13 พลตำรวจโท ธีระศักดิ์  ง่วนบรรจง  
14 พลตำรวจตรี ประสพโชค  พร้อมมูล  
15 นายพรชัย เทพปัญญา  
16 นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  
17 พลตำรวจโท พลบูรณ์  ชำนาญกูล  
18 นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน์  
19 นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์  
20 นายภาส ภาสสัทธา  
23 นายวิชาญ ธรรมสุจริต  
25 นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ  
26 นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์  
27 นายสุทธิชัย  ทรรศนสฤษดิ์  
28 พลตรี สุทธิชัย  วงษ์บุบผา  
29 นายอภิรัตน์   ศิวพรพิทักษ์   
30 นายอัครวัฒน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา