Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สถิติการเสนอญัตติฯ

สถิติการเสนอญัตติโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 11
ที่เข้าสู่การพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคาร
(29 สิงหาคม 2553 - 28 สิงหาคม 2557)
ประจำปี ญัตติทั่วไป
(เรื่อง)
ญัตติด้วยวาจา
(เรื่อง)
รวม
(เรื่อง)
2553 9 5 14
2554 23 8 31
2555 26 21 47
2556 26 13 38
2557 9 6 15
รวบรวมโดย: กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2557