Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

สถิติการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

สถิติการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
วัน เดือน ปี สมัยประชุม สมัยที่ จำนวน (ครั้ง)
ตั้งแต่ จนถึง
6 กรกฎาคม 2559 26 กันยายน 2559 สามัญ 3 6
รวบรวมโดย: กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2559

สถิติการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
วัน เดือน ปี สมัยประชุม สมัยที่ จำนวน (ครั้ง)
ตั้งแต่ จนถึง
20 เมษายน 2559 8 มิถุนายน 2559 สามัญ 2 6
รวบรวมโดย: กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559

สถิติการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
วัน เดือน ปี สมัยประชุม สมัยที่ จำนวน (ครั้ง)
ตั้งแต่ จนถึง
6 มกราคม 2559 3 กุมภาพันธ์  2559 สามัญ 1 5
รวบรวมโดย: กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559

สถิติการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 12 (15 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน)
วัน เดือน ปี สมัยประชุม สมัยที่ จำนวน (ครั้ง)
ตั้งแต่ จนถึง
7 ตุลาคม 2558 28 ตุลาคม 2558 สามัญ 4 4
รวบรวมโดย: กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

สถิติการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 12 (15 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน)
วัน เดือน ปี สมัยประชุม สมัยที่ จำนวน (ครั้ง)
ตั้งแต่ จนถึง
1 กรกฎาคม 2558 26 สิงหาคม 2558 สามัญ 3 4
รวบรวมโดย: กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2558

สถิติการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 12 (15 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน)
วัน เดือน ปี สมัยประชุม สมัยที่ จำนวน (ครั้ง)
ตั้งแต่ จนถึง
1 เมษายน 2558 6 พฤษภาคม 2558 สามัญ 2 5
รวบรวมโดย: กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558

สถิติการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 12 (15 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน)
วัน เดือน ปี สมัยประชุม สมัยที่ จำนวน (ครั้ง)
ตั้งแต่ จนถึง
7 มกราคม 2558 7 กุมภาพันธ์ 2558 สามัญ 1 5
รวบรวมโดย: กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558