Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

คณะผู้บริหารของหน่วยงาน

คณะผู้บริหารของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2221 2141 - 69 โทรสาร 0 2224 3038

นายประจิม เปี่ยมเต็ม
​เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
​โทร. 0 2222 5349
​ภายใน 1120

นางณัฐรดี ซุ่ยยัง
​ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
​โทร. 0 2226 2759
​ภายใน 1124

นางอุบลรัตน์ จิพยัคฆ์
​ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
​โทร. 0 2226 2759
​ภายใน 1121

นายประสิทธิชัย ฉลาดแพทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. 0 2225 1416 หรือ 0 2225 7094
ภายใน 1122

นางรสสุคนธ์ ชาติประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ
โทร. 0 2221 9689 หรือ 0 2221 9690
ภายใน 1136 หรือ 1140

นางกมลเนตร จันทร์พัฒนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ

โทร. 0 2224 4688
ภายใน 1122

​​

นางพัชรี ภุมราเศวต
หัวหน้ากลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
โทร. 0 2225 1415
ภายใน 1126 หรือ 1135

นางสาวสายพิณ นาบำรุง
หัวหน้ากลุ่มงานญัตติและกระทู้
โทร. 0 2223 3932
ภายใน 1132

นายณรงค์ เยท่าพูด
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
โทร. 0 2226 2758
ภายใน 1127