Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

เอกสาร

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
31/07/2019 ใบขอใช้รถราชการ ดาวน์โหลด
01/07/2019 แบบขอรหัสผู้ใช้ (User-­id) ในระบบอินเตอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
29/11/2016 การขอใช้ห้องประชุมของสภากรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
14/05/2016 แบบเสนอขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
16/02/2016 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด
21/05/2015 แบบคำขอมีบัตรแสดงตัวเพื่อการรักษาความปลอดภัย ดาวน์โหลด
24/02/2015 แบบหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ดาวน์โหลด
06/11/2014 แบบใบรายงานตัว ดาวน์โหลด
06/11/2014 แบบฟอร์มลาประชุมสภากรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1