- แบบเสนอขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
- การขอใช้ห้องประชุมของสภากรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
- แบบ 1 หนังสือรับรองพนักงานบริษัท ห้างร้าน (PDF) ดาวน์โหลด
- แบบ 1 หนังสือรับรองพนักงานบริษัท ห้างร้าน (.docx) ดาวน์โหลด
- แบบ 2 หนังสือรับรองข้าราชการและพนักงานของรัฐ (PDF) ดาวน์โหลด