Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราคากลาง โดยวิธีการตกลงราคา

จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล รายตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม(นักบริหารเงินออม)ประจำศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน รายที่ ๒