Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เอกสารฝ่ายการคลัง

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
05/02/2016 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
21/07/2015 แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
24/05/2015 ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
24/05/2015 แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่้มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
24/05/2015 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1