Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

งานทะเบียนครอบครัว

งานทะเบียนครอบครัว ให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้ จดทะเบียนสมรส/จดทะเบียนหย่า/จดทะเบียนรับรองบุตร/จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม/บันทึกฐานะแห่งครอบครัว/ตรวจ คัด รับรองสำเนาทะเบียนครอบครัวและรายการจากฐานข้อมูลครอบครัว/ออกหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง