Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ

เอกสารประกอบในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
 
1.  แบบคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ม.น.2) จำนวน  3 ชุด
2.  รายงานการประชุม  จำนวน 3 ชุด (ระบุว่าจะแก้ไขข้อบังคับใดบ้าง)
3.  ข้อบังคับชุดเดิม และข้อบังคับชุดใหม่ อย่างละ 3 ชุด
4.  ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับชุดเดิมกับข้อบังคับชุดใหม่ จำนวน 3 ชุด
5.  แผนที่แสดงที่ตั้งมูลนิธิ (กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของมูลนิธิ) จำนวน 3 ชุด
6. ทำข้อบังคับที่ขอจดทะเบีบนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ (ตามแบบฟอร์มที่แนบ)
7. ต้องยื่นคำขอ (ม.น.2) ภายในเวลา 30 วัน (นับแต่มีรายงานการประชุมได้มีมติ)