Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม

เอกสารประกอบในการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด
หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
 

1.  แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลง                        
      กรรมการของสมาคม  (ส.ค. 3)  จำนวน  3 ชุด
2.  รายงานการประชุมของสมาคมที่มีมติให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลง                  
       กรรมการของสมาคมข้อบังคับสมาคม 
3.  ข้อบังคับของสมาคม  (ชุดปัจจุบัน)
4.  รายชื่อกรรมการเก่า และกรรมการใหม่
5.  สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่าย
      สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการใหม่
6.  สำเนาใบสำคัญ ส.ค.6 (ฉบับล่าสุด) จำนวน  3 ชุด
7.  ต้องยื่นคำขอ  ส.ค.3 ภายใน  30 วัน (นับจากรายงานการประชุมได้มีมติ)