Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การจดทะเบียนพาณิชย์

เอกสารที่ใช้ยื่น(กรณีมาด้วยด้วยตนเอง)
    1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ท.พ.)
    2.บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของผู้ประกอบการ,สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า หรือผู้ให้
       ความยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ
    3. สัญญาเช่า (ถ้ามี)  หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ

เอกสารที่ใช้ยื่น(กรณีมอบอำนาจ)
     1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ท.พ.)
     2.บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน ของผู้ประกอบการ,สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า หรือผู้ให้
        ความยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ
     3. สัญญาเช่า (ถ้ามี)  หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ
     4.ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

หมายเหตุ  ค่าจดทะเบียน 50 บาท