Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม

 
เอกสารประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม

1.  แบบคำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (ส.ค. 2)  จำนวน  3 ชุด                       
2.  รายงานการประชุมที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม                  
3.  ข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
4.  ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
5.  แผนที่ตั้งสังเขปของสมาคมและหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งของสมาคมในกรณีที่มี
      การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง
6.  สำเนาใบสำคัญ ส.ค.4  หรือ ส.ค.5 หรือ  ส.ค.6  จำนวน  3 ชุด
7.  ต้องยื่นคำขอ  ส.ค.2 ภายใน  14 วัน (นับจากรายงานการประชุมได้มีมติ)