Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ/เปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ

เอกสารประกอบการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด
/เปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ

1.  แบบคำขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด/
     เปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ (แบบ ม.น.2) จำนวน 3 ชุด
2.  รายงานการประชุม จำนวน 3 ชุด(ในรายงานการประชุมมีระบุมติให้แต่งตั้งกรรมการ
     ขึ้นใหม่ทั้งชุด/เปลี่ยนแปลงกรรมการ) ระบุว่ากรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งใด
3.  ข้อบังคับ  จำนวน 3 ชุด (ชุดปัจจุบัน)
4.  รายชื่อกรรมการชุดเดิม และรายชื่อกรรมการชุดใหม่  จำนวน 3 ชุด
5.  บันทึกให้ถ้อยคำของกรรมการฯ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ 
     และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการชุดใหม่ จำนวน 3 ชุด
6.  สำเนาใบสำคัญ ม.น.4  (ฉบับล่าสุด) จำนวน 3 ชุด
7.  ต้องยื่นคำขอ (ม.น.2)  ภายในเวลา  30 วัน (นับแต่มีรายงานการประชุมได้มีมติ)