Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การลงทะเบียนผู้พิการ


คุณสมบัติ

1.มีสัญชาติไทย
2.มีบัตรประจำตัวคนพิการ
3.มีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านเขตสะพานสูง
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือสถานสงเคราะห์ของเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนส่วนใหญ่จากรัฐ หรือถูกขังในเรือนจำตามหมายจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย

หลักฐานการจดทะเบียน ประกอบด้วย

1.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
2.สำเนาทะเบียนบ้านในเขตสะพานสูงพร้อมรับรองความถูกต้อง
3.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผ้ดูแลคนพิการพร้อมรับรองความถูกต้อง(ในกรณีผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ยื่น)
4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทบัญชีออมทรัพย์