Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายการศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือติดต่อราชการฝ่ายการศึกษา


ฝ่ายการศึกษา (Education Section)
 
1.  ภารกิจตามกฎหมาย
          1.1  ด้านการบริหารวิชาการ
                   1.1.1  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552-2559
                   1.1.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545
                   1.1.3  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551
                   1.1.4  แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2552-2555
                   1.1.5  คู่มือมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2554
                   1.1.6  แนวทาง  การตรวจสอบ  ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2545
                   1.1.7  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  พ.ศ. 2546
          1.2  ด้านการบริหารงานบุคคล
                   1.2.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547
                   1.2.2  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546
                   1.2.3  พระราชกฤษฎีกาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2550
                   1.2.4  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2554
                   1.2.5  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเรื่อง ลูกจ้าง  พ.ศ. 2536
          1.3  ด้านการบริหารงานการเงิน  การงบประมาณ  การพัสดุ  และสวัสดิการ
                   1.3.1  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การพัสดุ  พ.ศ. 2525  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548
                   1.3.2  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงินและการตรวจเงิน  พ.ศ. 2530
                   1.3.3  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  งบประมาณ  พ.ศ. 2529
                   1.3.4  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2516
                   1.3.5  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ. 2523
                   1.3.6  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2548
                   1.3.7  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  พ.ศ. 2541
                   1.3.8  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา นักเรียนที่เรียนดี  พ.ศ. 2522
                   1.3.9  ระเบียบกรุงเทพมหานคร  ว่าด้วยพระภิกษุช่วยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545
                   1.3.10  ระเบียบกรุงเทพมหานคร  ว่าด้วยค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน  พ.ศ. 2541
                   1.3.11  ระเบียบกรุงเทพมหานคร  ว่าด้วยโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  พ.ศ. 2523
 
1.3.12  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา  พ.ศ. 2544
          1.4  ด้ายบริหารงานทั่วไป
                   1.4.1  ระเบียบกรุงเทพมหานคร  ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร
                   1.4.2  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
                   1.4.3  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
                   1.4.4  ข้อบังคับของสำนักการศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนครูกรุงเทพมหานคร
                   1.4.5  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
                  
2.  ภารกิจตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
          2.1  นโยบายด้านการศึกษา
                   2.1.1  เด็กกรุงเทพฯ เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ
                   2.1.2  ยกระดับมาตรฐานการเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง
                   2.1.3  เสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน  
                   2.1.4  สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
                   2.1.5  เพิ่มพื้นที่ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
          2.2  ยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2556-2559
                   2.2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
                   2.2.2  กลยุทธ์หลัก
1.      การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
2.      การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคมและสวัสดิการสังคม สงเคราะห์
3.      การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
4.      การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ (การแพทย์และสาธารณสุข)
5.      การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
6.      การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ มีวิถีชีวิตพอเพียง
7.      การเสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานคร
3.  ภารกิจจากการถ่ายโอน/มอบหมาย
          3.1  การจัดการศึกษาในระบบตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
          3.2  การบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเรื่องลูกจ้าง พงศ. 2536
          3.3  การบริหารงานวิชาการ  ตามแนวทางการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
          3.4  การบริหารงานด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ ตามแนวทางการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่องการพัสดุ  พ.ศ. 2528  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548  ระเบียบกรุงเทพมหานคร  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงินและการตรวจเงิน  พ.ศ. 2530  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่องงบประมาณ พ.ศ. 2529  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2516  พระรากฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ. 2523  พระรากฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2548
4.  ภารกิจอื่นๆ
          4.1  งานบริหารกิจการนักเรียน
                   4.1.1  การแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545
                   4.1.2  การดูแลสวัสดิภาพเด็ก  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. 2546
                   4.1.3  งานสารบรรณ
                   4.1.4  งานสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนของบุตร
                   4.1.5  ในการเลือกตั้ง  อ.ก.ก.  ข้าราชการครู
                   4.1.6  งานด้านสหกรณ์ครูและสหกรณ์อื่นๆ
                   4.1.7  งานฌาปนกิจสงเคราะห์
                   4.1.8  งานด้านสวัสดิการสินเชื่อประเภทต่างๆ 
                   4.1.9  งานเกี่ยวกับสมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส.
                   4.1.10  งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของโรงเรียน