Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดาวน์โหลดคู่มือติดต่อราชการฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  (Communication Development and Social Welfare Section)
 
1. พัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตสะพานสูง
          - ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของเขตสะพานสูงให้เยาวชนได้รับทราบและตระหนักถึงคุณค่า เพื่อช่วยกันรักษาและสืบสานต่อไป
          - เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการลงประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของแหล่งท่องเที้ยวผ่านทาง facebook ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นระยะๆ     
 
2. ดำเนินงานด้านผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน
          - ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นผู้ประสานกับผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชนกับสำนักงานเขต
 
3. ดำเนินการด้าน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
          - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รับลงทะเบียน ติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวก
โดยระยะเวลาการรับสมัครนั้นจะมีการประกาศผ่านทาง websiteของสำนักงานเขต และfacebookของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ(เปิดรับสมัครรอบปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2556)
          - ธนาคารสมอง เป็นศูนย์กลางประสานกับวุฒิอาสา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เกษียณอายุได้มีโอกาสทำประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์(เริ่มโครงการประมาณ เมษายน 2557) 

          การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ                  
                       คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
                        1.มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขตสะพานสูง
                        2.ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันตามที่ประกาศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 0 2372 2918 ต่อ 7135
                        3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบกรุงเทพมหานคร
                   หลักฐานในการสมัครเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                        1.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา                                               จำนวน 1 ฉบับ
                        2.ทะเบียนบ้าน (ต้องอยู่ในพื้นที่เขตสะพานสูง) พร้อมสำเนา                        จำนวน 1 ฉบับ
                        3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมสำเนา                 จำนวน 1 ฉบับ
                       
                        4.1กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการลงทะเบียนแทนต้องนำเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
                              4.1.1หนังสือมอบอำนาจพร้อมลงลายมือเรียบร้อยแล้ว                        จำนวน 1 ฉบับ
                              4.1.2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ                                  จำนวน 1 ฉบับ 
                              4.1.3สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ                                 จำนวน 1 ฉบับ
                        หมายเหตุ1 ต้องมีพยานลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจจำนวน 2 ราย 
                        หมายเหตุ2 ผู้มอบอำนาจต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน

                        4.2กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการรับเงินแทนต้องนำเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
                              4.2.1หนังสือมอบอำนาจพร้อมลงลายมือเรียบร้อยแล้ว                         จำนวน 1 ฉบับ
                              4.2.2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ                                   จำนวน 1 ฉบับ 
                              4.2.3สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ                                  จำนวน 1 ฉบับ
                       หมายเหตุ1 ต้องมีพยานลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจจำนวน 2 ราย
                       หมายเหตุ2 ผู้มอบอำนาจต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน

                  หลักฐานในการสมัครเบี้ยยังชีพผู้พิการ
                       1.บัตรประจำตัวผู้พิการพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
                       2.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
                       3.ทะเบียนบ้าน (ต้องอยู่ในพื้นที่เขตสะพานสูง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
                       4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
                       หมายเหตุ ผู้มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้พิการจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการก่อน โดยสามารถนำใบรับรองแพทย์ไปยังศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเขต 6 (ซอยลาดพร้าว 115 เบอร์โทรศัพท์ 0 2375 0778) เพื่อขอออกบัตรประจำตัวผู้พิการ

 
 
4. สโมสรกีฬา และลานกีฬา
         - จัดตั้งลานกีฬากระจายตามชุมชนในพื้นที่เขตสะพานสูงให้ประชาชนและจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นระยะ ขณะนี้มีลานกีฬาในพื้นที่เขตสะพานสูงทั้งสิ้น 30 แห่ง
 
5. บ้านหนังสือ
          - สร้างบ้านหนังสือขึ้นตามชุมชนต่างๆ ขณะพื้นที่เขตสะพานสูงมีบ้านหนังสือทั้งสิ้น 4 แห่ง
 
6.สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
 
7. อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน
             - ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครของชุมชนโดยอาสาสมัครเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนนั้นๆ
 
8.ศูนย์ฝึกอาชีพ
          - ดำเนินการรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป 
            โดยสถานที่รับสมัครอยู่ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสะพานสูง ซอยรามคำแหง (ด้านหลังสำนักงานเขตสะพานสูง) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2372 2903
            หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
                    1.รูปถ่าย 2 ใบ 
                    2.สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
            คุณสมบัติผู้สมัคร
                    1.เป็นประชาชนทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป
                    2.สัญชาติไทย
                    3.อ่านออกเขียนได้
                    4.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 
9.การเกษตร
     -รับลงทะเบียนที่เกษตรอำเภอลาดกระบังเท่านั้น(ตั้งที่ชั้น 3 สำนักงานเขตลาดกระบัง 0 2326 9011)
 
 • รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

  หลักฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเกษตรกรมีดังนี้
       1.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
       2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
       3.สำเนาโฉนดที่ดินห้ามย่อหรือขยาย(ด้านหน้าและหลังทุกแผ่น)
       4.สำเนาทะเบียนสมรส
          หมายเหตุ กรณีที่ที่ดินเป็นของคู่สมรส
       5.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
          หมายเหตุ กรณีที่ชื่อในโฉนดที่ดิน หรือหนังสือสัญญาเช่าเป็นชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส หรือญาติพี่น้อง หรือเจ้าของที่ดิน
       6.สำเนาหนังสือสัญญาเช่าพร้อมโฉนดที่ดินของเจ้าของ
       7.แผนที่ไปยังพื้นที่ที่ทำการเกษตร
 
 • รับขึ้นทะเบียนผู้เพาะปลูกยางพารา
  หลักฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนผู้พาะปลูกยางพารามีดังนี้
      1.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
      2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
      3.สำเนาโฉนดที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกห้ามย่อหรือขยาย(ด้านหน้าและหลังทุกแผ่น)
      4.หนังสือรับรองการเพาะปลูกจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่เพาะปลูก
         หมายเหตุ กรณีเพาะปลูกหลายแปลง กรุณาเตรียมเอกสารตามจำนวนแปลง
 
 • รับขึ้นทะเบียน ทบ.1 หรือต่ออายุบัตรประมง

  หลักฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนทบ.1 หรือต่ออายุบัตรประมงมีดังนี้
      1.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
      2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
      3.สำเนาโฉนดที่ดินห้ามย่อหรือขยาย(ด้านหน้าและหลังทุกแผ่น)
      4.สำเนาทะเบียนสมรส
        หมายเหตุ กรณีที่ที่ดินเป็นของคู่สมรส
      5.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
        หมายเหตุ กรณีที่ชื่อในโฉนดที่ดิน หรือหนังสือสัญญาเช่าเป็นชื่อของบิดา มารดา คู่สมรส หรือญาติพี่น้อง หรือเจ้าของที่ดิน
      6.สำเนาหนังสือสัญญาเช่าพร้อมโฉนดที่ดินของเจ้าของ
      7.แผนที่ไปยังพื้นที่ที่ทำการเกษตร
      8.กรณีเป็นกรต่ออายุบัตรประมงต้อนำบัตรประมงใบเก่ามาด้วย
 
           สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง โทร 0 2558 0198 หรือติดต่อคุณศศิวิมล 08 1242 8008

(ติดต่อเจ้าหน้าที่  :  ชลธร ดวงสวัสดิ์ , สายใจ ปิ่นแก้ว , เครือวรรณ์ แก้วอาสา , ปุญณิศา จุลวรรณา , สุภาภรณ์ อุณจักร , บุญทิวา สารวรณ์ , พิทักษ์ วงค์หาร , เครือใจ เทียนมณี , ภสินี บัวขาว  โทร 023722918 ต่อ 7135 , อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 1)