Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายทะเบียน

ดาวน์โหลดคู่มือติดต่อราชการฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายทะเบียน (Registration Section)
 
        เปิดให้บริการ 08.00 - 16.00 น. ทุกวันจันทร์ - เสาร์ (วันเสาร์ให้บริการเฉพาะงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน)
        เปิดให้บริการตามราการ ดังนี้
             1.งานทะเบียนราษฎร : ขอสำเนาทะเบียนบ้าน/แจ้งเกิด/แจ้งตาย/แจ้งย้ายออก/จำหน่ายชื่อ/เปลี่ยนแปลงเอกสารทะเบียนราษฎร/ตรว คัด รับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
(ติดต่อเจ้าหน้าที่  : ณรงค์  เต็มเปี่ยม , เบญจพร วัฒนสุข , สุกัญญา แสงศรี  โทร 023722918 ต่อ 7111 , อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 1)
             2.งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน : ขอมีบัตรใหม่/ขอบัตรทดแทน/ขอเปลี่ยนบัตร/ตรวจ คัดสำเนาเกี่ยวกับบัตร
(ติดต่อเจ้าหน้าที่  : โดม วัณณะวัฒนะ , อรวรรณ ทองเจริญ  โทร 023722918 ต่อ 7111 , อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 1)
             3.งานทะเบียนครอบครัว : จดทะเบียนสมรส/จดทะเบียนหย่า/จดทะเบียนรับรองบุตร/จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม/จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม/บันทึกฐานะแห่งครอบครัว/ตรวจ คัด รับรองสำเนาทะเบียนครอบครัวและรายการจากฐานข้อมูลครอบครัว/ออกหนังสือรับรงการใช้คำนำหน้านามหญิง
(ติดต่อเจ้าหน้าที่  : ธีรณัฎฐบัลลังก์ นวลจันทร , ภัทรมน  โพธิ์ทองมา  โทร 023722918 ต่อ 7111 , อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 1)
             4.งานทะเบียนชื่อบุคคล : เปลี่ยนชื่อตัว การตั้ง การเปลี่ยนชื่อรอง/ออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวเองของคนต่างด้าว/จดทะเบียนตั้งชื่อสกุล/ออกหนังสือรับรองการขอขดชื่อสกุลของคนต่างด้าว/เปลี่ยนชื่อสกุล/ออกใบแทนหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อ/คัด รับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
(ติดต่อเจ้าหน้าที่  : ธีรณัฎฐบัลลังก์ นวลจันทร , ภัทรมน  โพธิ์ทองมา  โทร 023722918 ต่อ 7111 ,อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 1)
        ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
             1.ติดต่อประชาสัมพันธ์
             2.แจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการและตรวจสอบหลักฐาน
             3.รับบัตรคิวเมื่อเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
             4.เข้ารับบริการเมื่อหมายเลขที่ท่านได้รับมีการเรียก
             5.รับหลักฐานเอกสารจากเจ้าหน้าที่เมื่อแล้วเสร็จ