Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ดาวน์โหลดคู่มือติดต่อราชการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล(Environment and Sanitation Section)
 
การติดต่อราชการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีรายการดังนี้
         1.การขอใบอนุญาต(ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2535) ได้แก่
              1.1การขอใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
              1.2การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอหาร สถานที่สะสมอาหาร
              1.3การขอใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด
              1.4การขอใบอนุญาตจัดตั้ง/ดูแลสุสานและฌาปนสถาน
              หลักฐานที่ใช้เพื่อการยื่นขออนุญาต มีดังนี้
                   แบบบุคคลธรรมดา
                        1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต
                        2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
                        3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการ(กรณีมิใช่บุคคลเดียวกับผู้ขออนุญาต)                
                        4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ(กรณีมิใช่บุคคลเดียวกับผู้ขออนุญาต)
                        5.ทะเบียนบ้านของสถานที่ที่จะใช้ประกอบการ
                        6.สัญญาเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง(กรณีเช่า)พร้อมหลักฐานของผู้ให้เช่า
                        7.สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่แสดงว่าเป็นอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ
                        8.หนังสือมอบอำนาจ  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจหากผู้ขอไม่ได้มาด้วยตนเอง

                       
 
            นิติบุคคล
               ๑.   สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
               ๒.   สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
               ๓.   สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของของผู้จัดการ หากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต 
               ๔.        สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่า อาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการเพื่อแสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้เป็นสถานประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร
               ๕.   สัญญาเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  (กรณีเช่า)  พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้ให้เช่า
               ๖.   หนังสือมอบอำนาจ  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจหากผู้ขอไม่ได้มาด้วยตนเอง
 
แผนแสดงขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 
ประเภทกิจการ
 
 
ขั้นตอนปฏิบัติ  (กรณียื่นขอรายใหม่)
 
 
๑.    การขอใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็น
       อันตรายต่อสุขภาพ
๒.    การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
       สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสม
       อาหาร
๓.    การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๔.    การขอใบอนุญาตจัดตั้ง/ดูแลสุสาน
       และฌาปนสถาน
 
 
๑.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบคำขอรับใบอนุญาต
    และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการนำมายื่น
    ขออนุญาต (รายใหม่)
 
 
๒. กลุ่มงานธุรการลงรับใบคำขอรับอนุญาต และเสนอ
   หัวหน้าฝ่ายพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่พื้นที่
   ตรวจสอบสถานที่
 
 
๓.  เจ้าหน้าที่พื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะ 
    ของสถานที่ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
     พร้อมเสนอรายงานการตรวจสอบผ่านผู้บังคับบัญชา
    พิจารณาอนุญาต
 
 
๔. เมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามอนุญาตตามเสนอ  
   หัวหน้าฝ่ายมอบกลุ่มงานธุรการจัดพิมพ์
   ใบอนุญาตเพื่อรอชำระค่าธรรมเนียม และแจ้ง
   ผู้ประกอบการมาชำระค่าธรรมเนียมตามอัตรา      
   ที่กำหนด
 
 
๕. เจ้าหน้าที่ออกใบนำส่งชำระค่าธรรมเนียม
    ตามอัตราที่กำหนด เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไป
    ชำระค่าธรรมเนียม และบันทึกการชำระ
    ค่าธรรมเนียมในระบบงานใบอนุญาต ทะเบียนคุม  
    การชำระค่าธรรมเนียม และทะเบียนคุมการ
    อนุญาตพร้อมทั้งจัดพิมพ์ใบอนุญาต เสนอผู้มี
    อำนาจลงนาม และมอบใบอนุญาตให้
    ผู้ประกอบการกลับไปในคราวเดียวกัน
 
 
 
 
ประเภทกิจการ
 
 
ขั้นตอนปฏิบัติ  (กรณียื่นขอต่ออายุ)
 
 
๑.    การขอใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็น
       อันตรายต่อสุขภาพ
๒.    การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
       สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสม
       อาหาร
๓.    การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๔.    การขอใบอนุญาตจัดตั้ง/ดูแลสุสาน
       และฌาปนสถาน
 
 
๑.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
    และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการนำมายื่น
    ขอต่ออายุใบอนุญาต หากเอกสารครบถ้วน
    เจ้าหน้าที่ออกใบนำชำระค่าธรรมเนียมเพื่อให้
    ผู้ประกอบการไปชำระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการคลัง
 
 
๒. กลุ่มงานธุรการลงรับใบคำขอต่ออายุใบอนุญาต 
   และบันทึกการชำระค่าธรรมเนียมในระบบงาน
   ใบอนุญาต และทะเบียนคุมการอนุญาต
   พร้อมทั้งเสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณามอบหมาย   
   เจ้าหน้าที่พื้นที่ตรวจสอบสถานที่
 
 
๓.  เจ้าหน้าที่พื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะ 
    ของสถานที่ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย
     พร้อมเสนอรายงานการตรวจสอบผ่านหัวหน้าฝ่าย 
     พิจารณา
 
 
๔. หัวหน้าฝ่ายมอบกลุ่มงานธุรการจัดพิมพ์
   ใบอนุญาต และเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต
 
 
๕. เมื่อพิจารณาลงนามอนุญาตเรียบร้อยแล้ว          กลุ่มงานธุรการจัดเก็บใบอนุญาตจำแนกตามประเภทและพื้นที่ และแจ้งผู้ประกอบการมารับใบอนุญาต       
 
 
 
.  กรณีการยื่นขออนุญาต  (รายต่ออายุ)
บุคคลธรรมดา
๑.  ใบอนุญาตฉบับเดิม
๒.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
๓.  สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
๔.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของของผู้จัดการ หากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือ
     ใบอนุญาต 
๕.  หนังสือมอบอำนาจ  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ 
     อำนาจ หากผู้ขอไม่ได้มาด้วยตนเอง
นิติบุคคล
๑.  ใบอนุญาตฉบับเดิม
๒.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
๓.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
๔.  สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
๕.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของของผู้จัดการ หากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือ
      ใบอนุญาต 
๖.  หนังสือมอบอำนาจ  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ 
     อำนาจ หากผู้ขอไม่ได้มาด้วยตนเอง
 
หมายเหตุ
-         สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  กรณีนิติบุคคลต้องประทับตรายางบริษัท ห้าง ร้าน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
-         ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเขียนใบคำร้องขออนุญาตตามแต่ละประเภทที่ตนขอ
(ใบคำร้องต่าง ๆ รับได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)
-         กรณีทำหนังสือมอบอำนาจ ต้องติดอากรแสตมป์ จำนวน ๓๐ บาท
-         กรณีการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท สะสมก๊าซ น้ำมันปิโตรเลียม ต้องมีสำเนาใบอนุญาตกรมธุรกิจพลังงาน แนบเพิ่มเติม
-         กรณีการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท สะสมของชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  ต้องมีสำเนาใบอนุญาตจากกรมการปกครอง แนบเพิ่มเติม
-         กรณีการขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้นำใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด (กรณียื่นขอรายใหม่ต้องติดต่อฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเพื่อขอเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว)
 
๒. การขอใบอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมามีดังนี้
๑.  คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุญาตจาก
     สถานีตำรวจในพื้นที่ (สน.บางชัน,สน.ประเวศ)  โดยสามารถรับคำร้องดังกล่าวได้ที่ฝ่าย
     สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
๒.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
๓.  สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
๔.  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า  กรณีผู้ขออนุญาตำไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร        
      หรือสถานที่ที่ขออนุญาต
๕.  หนังสือมอบอำนาจ  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ 
     อำนาจ หากผู้ขอไม่ได้มาด้วยตนเอง
 
๓. การบริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย
 
          -  กรณีพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้แจ้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  เพื่อไปดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังควบคุมโรค พร้อมทั้งฉีดพ่นสารเคมีจำกัดลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียง  ภายใน ๒๔ ชั่วโมง  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
-  กรณีบ้านพักอาศัย สถานที่เอกชนต่าง ๆ ต้องการขอรับบริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ติดต่อเขียนคำร้องได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด และเจ้าหน้าที่จะนัดวัน เวลา เพื่อเข้าไปดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีตามลำดับ
 
๔.   การควบคุม การจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน
          - ประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูงซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุรำคาญต่าง ๆ สามารถ              ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม. (ศูนย์ กทม.๑๕๕๕)  ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เขตสะพานสูง หรือ แจ้งโดยตรงที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบ แนะนำแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ และรายงานผลการดำเนินการภายใน ๓ วันทำการ
 
.  การบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
          -  ประชาชนสามารถติดต่อขอรับยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ทรายอะเบต  หน้ากากอนามัย              ยาป้องกันน้ำกัดเท้า  เบตาดีน พร้อมทั้งเอสาร คู่มือแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย สุขลักษณะส่วนบุคคล ฯลฯ
 
ติดต่อฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ๐-๒๓๗๒-๒๙๑๘ ต่อ ๗๑๑๗-๗๑๑๙
E-mail   :   Envi_saphan@hotmail.com
 
 
ประเภทกิจการ
 
 
ขั้นตอนปฏิบัติ 
 
 
การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
 
 
๑.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบคำขอใช้เครื่องขยายเสียง 
     ที่ผ่านการอนุญาตจากสถานีตำรวจในพื้นที่ และ 
     เอกสารผู้ขอ  หากเอกสารครบถ้วนเจ้าหน้าที่ออก
     ใบนำชำระค่าธรรมเนียมเพื่อให้ผู้ขอนำไปชำระ
     ค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการคลัง
 
 
๒. กลุ่มงานธุรการลงรับใบคำขอใช้เครื่องขยายเสียง 
    และบันทึกการชำระค่าธรรมเนียมในระบบงาน
    ใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดพิมพ์ใบอนุญาตเสนอผู้มี
    อำนาจลงนามตามลำดับชั้น
 
 
๓. เมื่อพิจารณาลงนามอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 
    กลุ่มงานธุรการแจ้งผู้ยื่นคำขอให้มารับใบอนุญาต
 
(ติดต่อเจ้าหน้าที่  :  ปิยนุช  แก้วคำรอด , นิรชร เทพหนู , สุภัชชา พรหมมารักษ์ , อุษณี แสงเมือง , ชญาดา ฝาสันเทียะ , โทร 023722918 ต่อ 7118 , อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 3)