Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ฝ่ายเทศกิจ

      ดาวน์โหลดคู่มือติดต่อราชการฝ่ายเทศกิจ
    หน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ
 รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฏหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับ มีอำนาจยึดหรืออายัด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบและกฏหมายของบ้านเมือง
     
      1.งานตรวจและบังคับการ             
         -ตรวจหาบเร่-แผงลอย
         -ตรวจสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี
         -ตรวจ ควบคมการิดตั้ง ตาก วาง แขวนสิ่งใดๆในที่สาธารณะ
         -ตรวจ ควบคุมการทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ
         -ควบคุมการปิดป้ายโฆษณา การใช้เครื่องขยายเสียงโฆษณา
         -ควบคุมการขูด ขีด เขียน กะเทาะ พ่นสีบนกำแง ถนน ต้นไม้
         -ปล่อย นำสัตว์จูงไปตามถนน
         -รักษาความเป็นระเบียบโดยทั่วไป
(ติดต่อเจ้าหน้าที่  :  ฉลอง สรุปราช , ธีรนันต์  เหมัษฐิติ ,  โทร 023722918 ต่อ 7138)
      2.งานคดีและธุรการ
         -รับแจ้งความ
         -รับร้องเรียน
         -การสอบสวนและดำเนินคดี
         -การเปรียบเทียบปรับตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
         -การตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับอาคาร
(ติดต่อเจ้าหน้าที่  :  ชัชวาลย์  บุญฑริกวงศ์ , จักรภัทร  ทองทุม , กัลยา  เพชรแก้ว , ทัสนันทน์  บวรวุ่นเหลี่ยม โทร 023722918 ต่อ 7138)
      3.งานกิจการพิเศษ
         -การตรวจตราและจับกุมรถยนต์ จักรยานยนต์ที่ก่อมลพิษ
         -ตรวจตรารถบรรทุกที่มิได้ป้องกันการตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายบนถนน
         -การจอดรถยนต์โดยไม่ดับเครื่องยนต์ในที่สาธารณะ
         -ตรวจ ควบคุม การก่อเหตุรำคาญ
         -ป้องกันอัคคีภัย
         -อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
         -ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย
         -ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
(ติดต่อเจ้าหน้าที่  :  วัลชัย  ทองเอียด , บุญฤทธิ์  รัตนเสถียร  โทร 023722918 ต่อ 7138)
      4.กลุ่มงานคดีและธุรการ
          
-รับชำระค่าเปรียบเทียบปรับ
           โดยผู้ชำระต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
(ติดต่อเจ้าหน้าที่  :  ชัชวาลย์  บุญฑริกวงศ์ , จักรภัทร  ทองทุม , กัลยา  เพชรแก้ว , ทัสนันทน์  บวรวุ่นเหลี่ยม โทร 023722918 ต่อ 7138 , อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 3)