Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายนามผู้บริหารเขตสะพานสูง

รายนามผู้บริหารสำนักงานเขตสะพานสูง

(แก้ไขวันที่ 22 เมษายน 2564)

 
ฝ่าย ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง นายสุชัย  อมรดารารัตน์  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายนพ ชูสอน  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางปาณิสรา  เนตรธารธร  
ฝ่ายปกครอง นางกัญจน์ณิชา เพ็ชรอนันต์  
ฝ่ายทะเบียน นายอภิชัญ พันธ์นิธิทร์  
ฝ่ายโยธา นายสุทธศักดิ์ วิพัฒนบวรวงศ์  
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นางพัทยา แสงวิเชียร  
ฝ่ายรายได้ -ว่าง-  
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นางสาวกาญจนา สูชัยยะ  
ฝ่ายการศึกษา -ว่าง-  
ฝ่ายการคลัง นางสาวธีรดา ทรัพย์เจริญกุล  
ฝ่ายเทศกิจ นายก่อเกียรติ บุญมายน  
ฝ่ายพัฒนาชุชนและสวัสดิการสังคม
นางสาวนิฤมล ภักดี