Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตสะพานสูง
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตสะพานสูง

รายละเอียด

ใบสมัครหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ที่ไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร

ใบสมัคร
------------------

ใบสมัครผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่

ใบสมัคร
------------------

ใบสมัครผู้แทนอาสาสมัครสาธารณะสุขกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่

ใบสมัคร
------------------

ใบสมัครผู้แทนองค์กรเอกชนในเขตพื้นที่

ใบสมัคร
------------------