Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสอบราคา

ราคากลาง...จ้างเหมาดำเนินการนำนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)