Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

องค์ความรู้

แนวทางการใช้ Lean ในการเลือกตั้งกรรมการชุมชน
เอกสารรวบรวมประสบการณ์ในการทำงาน ราย นางสาวบุญทิวา  สารวรณ์  นักวิชาการเกษตร
ด้านกระบวนการการเลือกตั้งกรรมการชุมชน
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000099/pdf%20file/thesis1.pdf