Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เบี้ยความพิการ

ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562
ตามที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 2560 นั้น ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯได้จัดทำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน ชั้น 1 สำนักงานเขตสะพานสูงหรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 02-3722918-22 ต่อ 7135 ในวันและเวลาราชการ