Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เบี้ยความพิการ

ประชาสัมพันธ์การจ่าบเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
เบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ
   - เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
    - เข้าบัญชีธนาคารอื่น              วันที่ 18 พฤสจิกายน 2559 (ช่วงบ่าย)

เบี้ยยีงชีพผ๔้พิการ
   - เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  (อัตรารายละ 800 บาท)