Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เบี้ยความพิการ

สำนักงานเขตสะพานสูงเปิดรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยความพิการและรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร