Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

ขอเชิญร่วมทำบุญและเวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา
เขตสะพานสูง ขอเชิญร่วมทำบุญและเวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา
 
นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง แจ้งว่า เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 สำนักงานเขตสะพานสูง ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้าง ร้าน วัด โรงเรียนในพื้นที่ ร่วมตั้งโต๊ะหมู่บูชาในสถานที่ที่เหมาะสม รวมทั้งแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติตนตามคุณธรรม 4 ประการ คือ การรักษาความสัจ การรู้จักข่มใจตนเอง การอดทนอดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
โดยสำนักงานเขตสะพานสูง ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2372- 2918 - 22 ต่อ 7135